Als u op de hoogte gehouden wilt worden van de concerten, kunt u dat aangeven. Wij zorgen er dan voor dat u voorafgaand aan de concerten een e-mail krijgt ter herinnering.

Stichting Westerkerkmuziek Veenendaal (SWV)
t.a.v. Mevr. H.J.M. Wesselo
Distelvink 36
3906 AP Veenendaal

info@westerkerkmuziekveenendaal.nl

KvK-nummer 57970556

RSIN 8528.15.657

Rabobank rekeningnummer NL27 RABO 0157390217

t.n.v. Stichting Westerkerkmuziek Veenendaal

Stuur ons een bericht

De Stichting Westerkerkmuziek Veenendaal bestaat uit de volgende leden (+ belangrijkste activiteit(en)):

  • Ad Verhage (voorzitter; programmering)
  • Henriëtte Wesselo (secretariaat, BHV)
  • Wim Hartkamp (financiën)
  • Frans Nobel (orgelzaken)
  • Kornel Wijnberger (facilitaire zaken)
  • Bert Elsendoorn (algemene zaken)
  • Aart van Amerongen (website, publiciteit, audiovisuele ondersteuning)

De bestuursleden van de Stichting Westerkerkmuziek Veenendaal zijn onbezoldigd.

PRIVACYBELEID VAN DE STICHTING WESTERKERKMUZIEK VEENENDAAL

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stichting Westerkerkmuziek Veenendaal (hierna: SWV) verwerkt van haar uitvoerenden, sponsors en donateurs. Indien u sponsor of donateur wordt van de SWV, of om een andere reden persoonsgegevens aan de SWV verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke  

Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van de persoonsgegevens is het bestuur van de SWV, gevestigd te Veenendaal, KvK nummer 57970556. De penningmeester en de webmaster zijn belast met de verwerking van deze gegevens.Het bestuur van de SWV is bereikbaar via info@westerkerkmuziekveenendaal.nl.

2. Welke gegevens verwerkt de SWV en voor welk doel

2.1       Van de uitvoerenden worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, voorletter(s)

b) adresgegevens, eventueel postadres

c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen)

d) bankrekeningnummer(s)

e) CV-gegevens en eventueel foto’s, zoals door uitvoerende zijn beschikbaar gesteld

De SWV verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Telefoon en e-mailadressen voor het benaderen van uitvoerenden voor het plannen van concerten.

b) Naam en adresgegevens voor het opstellen van contracten met de uitvoerenden met betrekking tot uit te voeren concerten;

c) Naam en bankgegevens voor het doen van betalingen aan de uitvoerenden naar aanleiding van uitgevoerde concerten;

d) CV en foto’s voor het verstrekken van informatie over concerten en uitvoerenden op onze website, via kranten en in programmaboekjes.

2.2       Van sponsors en donateurs worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) achternaam en voorletter(s)

b) eventueel bedrijfsnaam

c) adresgegevens, eventueel postadres

d) e-mailadressen

De SWV verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) het verzenden van nota’s voor de toegezegde geldelijke bijdragen

b) het registreren van ontvangen bijdragen in de boekhouding van de SWV

3. Wijze van bewaren en bewaartermijnen

De SWV verwerkt en bewaart persoonsgegevens uitsluitend digitaal. Van uitvoerenden worden naam, adres en e-mailadres bewaard, met het oog op het plannen van volgende concerten. De overige persoonsgegevens worden twee jaar na een concert verwijderd. Persoonsgegevens van sponsors en donateurs worden twee jaar na het beëindigen van de financiële ondersteuning verwijderd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1       Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de SWV passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2       Wanneer onverhoopt een datalek optreedt, wordt dit door de voorzitter gemeld bij Meldpunt Autoriteit Persoonsgegevens.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen, klachten

5.1       U kunt bij de SWV een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te laten wijzigen of te laten verwijderen. De SWV zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2       Indien u klachten hebt over de wijze waarop de SWV uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

5.3       Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan het bestuur van de SWV via                             info@westerkerkmuziekveenendaal.nl.

6. Inzage privacybeleid/wijzigingen

Het privacybeleid is op te vragen bij het secretariaat van de SWV.

 

Opgemaakt op 26 november 2018

Secretariaat Stichting Westerkerkmuziek Veenendaal, t.a.v. Mevr. H.J.M. Wesselo, Distelvink 36, 3906 AP Veenendaal.

Email: info@westerkerkmuziekveenendaal.nl.

Jaarcijfers 2023 – Stichting Westerkerkmuziek Veenendaal

 

Fotografie: Dick Bouwman Fotografie en Frans Brinkhuis

Contact:

info@westerkerkmuziekveenendaal.nl

Donaties

Uw donaties zijn van harte welkom op
IBAN: NL27 RABO 0157390217 t.n.v.
Stichting Westerkerkmuziek Veenendaal